Tạo tên miền ảo xampp?

 

1. tên miền ảo xampp là gì?

Trên thực tế khi bạn mới bắt đầu học WordPress,  bạn chưa có đủ chi phí cho việc mua domain và hosting thì XAMPP có thể giúp bạn đăng ký tên miền ảo y như thật. Chú ý rằng domain ảo chỉ chạy khi bạn khởi động phần mềm này.

2. Cách Tạo tên miền ảo xampp?

Bước 1: Mở file hosts trên máy tính của bạn

  • Trên Windows: File hosts thường được đặt tại đường dẫn C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.
  • Trên macOS và Linux: File hosts thường được đặt tại đường dẫn /etc/hosts.

    tạo tên miền ảo xmapp

Bước 2: Thêm dòng sau vào file hosts để định nghĩa tên miền ảo:

127.0.0.1 tenmiendomain.local

Trong đó, “tenmiendomain.local” là tên miền ảo mà bạn muốn sử dụng. Bạn có thể thay đổi tên miền này thành tên miền bất kỳ mà bạn muốn.

Bước 3: Mở file httpd-vhosts.conf trong XAMPP

  • Trên Windows: File httpd-vhosts.conf thường được đặt tại đường dẫn C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf.
  • Trên macOS và Linux: File httpd-vhosts.conf thường được đặt tại đường dẫn /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/extra/httpd-vhosts.conf.

Bước 4: Thêm cấu hình tên miền ảo vào file httpd-vhosts.conf Thêm đoạn mã sau vào cuối file httpd-vhosts.conf:

<VirtualHost *:80> DocumentRoot “đường_dẫn_đến_thư_mục_của_dự_á​n” ServerName tenmiendomain.local <Directory “đường_dẫn_đến_thư_mục_của_dự_á​n”> AllowOverride All Require all granted </Directory> </VirtualHost>

Trong đoạn mã trên:

  • “đường_dẫn_đến_thư_mục_của_dự_á​n” là đường dẫn tới thư mục của dự án của bạn trên XAMPP. Bạn cần thay đổi đường dẫn này cho phù hợp với thư mục của dự án trên máy tính của bạn.
  • “tenmiendomain.local” là tên miền ảo mà bạn đã định nghĩa trong file hosts ở Bước 2.

Bước 5: Khởi động lại Apache trên XAMPP Sau khi đã thêm cấu hình tên miền ảo vào file httpd-vhosts.conf, bạn cần khởi động lại dịch vụ Apache trên XAMPP để cấu hình mới có hiệu lực.

Bước 6: Truy cập dự án của bạn với tên miền ảo Bây giờ, bạn có thể truy cập dự án của mình thông qua tên miền ảo mà bạn đã định nghĩa. Ví dụ, nếu bạn đã đặt tên miền ảo là “tenmiendomain.local” như trong ví dụ ở trên, bạn có thể truy cập dự án của mình bằng cách nhập địa chỉ “http://tenmiendomain.local” vào trình duyệt web của bạn.

bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *