Redirect từ HTTP tới HTTPS với Nginx Web Server

Khi tạo máy ảo Linux trên VirtualBox, ở bước “Create Virtual Hard Disk“, mặc định là lựa chọn “Dynamically allocated“. Với lựa chọn này, dung lượng ổ đĩa trên máy host (Máy cài VirtualBox) sẽ tăng dần lên dù bạn có xóa bớt dữ liệu trên máy ảo.

Nhưng thực tế khi kiểm tra dung lượng lưu trữ thực tế trong máy ảo bằng command df -h thì dung lượng ổ đĩa chỉ là: 14GB. Vậy có khoảng 8GB chúng ta có thể giải phóng nó.

1. Giảm dung lượng ổ đĩa máy ảo Linux

Đầu tiên chúng ta cài đặt phần mềm zerofree trên máy ảo Linux.

sudo apt install zerofree

Sau đó reboot lại máy ảo Linux, ở màn hình boot của máy ảo (Ubuntu 18.04) giữ phím Shift để vào màn hình Grub. Chọn “Advanced options for Ubuntu”

Chọn chế độ “recovery mode”

Chọn “Drop to root shell prompt”

Gõ phím “Enter” để vào chế độ command line

Ở màn hình Command Line

Stop tất cả processes đang ghi vào ổ đĩa trên máy ảo Linux

systemctl stop systemd-journald.socket
systemctl stop systemd-journald.service


Vô hiệu hóa swap

swapoff -a

Mount lại phân vùng ở chế độ chỉ đọc, thay /dev/sda1 là phân vùng máy ảo của bạn.

mount -n -o remount,ro -t ext2 /dev/sda1 /

Sau đó là chạy zerofree để clean phân vùng

zerofree -v /dev/sda1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *