Quản lý và Cấp phát tên miền chính thức

Công ty quản lý tên và số hiệu cấp phát Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN) chịu trách nhiệm chung trong việc quản lý DNS. Nó có nhiệm vụ quản trị tên miền gốc, giao quyền điều hành mỗi tên miền cấp cao nhất cho một cơ quan đăng ký tên miền.

Đối với tên miền quốc gia cấp cao nhất, cơ quan đăng ký tên miền thường do chính quyền của quốc gia đó thành lập. ICANN giữ vai trò cố vấn trong các cơ quan đó nhưng không được can thiệp vào các điều khoản và điều kiện về việc ủy quyền tên miền của mỗi cơ quan đăng ký tên miền cấp quốc gia. Tuy nhiên, tên miền cấp cao nhất dùng chung lại do ICANN quản lý trực tiếp, điều đó có nghĩa là tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng sẽ do ICANN quy định cùng với các cơ quan đăng ký tên miền đó.
Sau đây một vài khái nhiệm để mọi người hiểu sâu hơn
·         Tên miền cấp cao nhất dùng chung của IANA
·         Tên miền quốc gia cấp cao nhất hai ký tự của IANA
·         RFC 1034, Domain Names — Concepts and Facilities, an Internet Protocol Standard.
·         RFC 1035, Domain Names — Implementation and Specification, an Internet Protocol Standard.
·         UDRP, Chính sách Giải quyết Tranh chấp Tên miền Thống nhất.

bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *